Regulamin serwisu

BF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000572851, REGON 362356110, NIP 5213704549, której kapitał zakładowy wynosi 5.000 PLN (opłacony w całości).

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze „Ogólne warunki korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu academy.eyebar.pl” określają zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z serwisu o nazwie „academy.eyebar.pl”, w którym BF Polska Sp. z o.o. zamieszcza informacje związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą.

DEFINICJE

Użyte w „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego academy.eyebar.pl” sformułowania oznaczają:

Serwis – serwis tematyczny academy.eyebar.pl.

Zasoby serwisu – udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonych w niniejszych „Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego academy.eyebar.pl”, materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia o pracy, artykuły oraz formularze kontaktu Użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

Serwis informacyjny – zasoby serwisu, do których każdy Użytkownik ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.

Użytkownik – osobę korzystającą z zasobów serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO ZASOBÓW SERWISU

 1. Dostęp do części zasobów serwisu, określanej jako serwis informacyjny, nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
 2. BF Polska Sp. z o.o. zaleca używanie do korzystania z serwisu przeglądarki obsługującej HTML 5. Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i Javascript.

ZOBOWIĄZANIA BF POLSKA SP. Z O.O.

 1. BF Polska Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych „Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników z internetowego serwisu tematycznego academy.eyebar.pl” oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, że w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich, które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich, które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 1. BF Polska Sp. z o.o. oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są zbierane i redagowane z należytą starannością. Przedstawione informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego (DzU z 1964 r. Nr 16, poz. 93). BF Polska Sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich zarówno za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 3. BF Polska Sp. z o.o. nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej ani za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BF Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zwana dalej także „Spółką”.
 2. W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: admin@eyebar.pl.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okolicznościach, w oparciu o wskazane podstawy prawne:
  • W związku z zarejestrowaniem się w Serwisie w celu skorzystania z oferty szkoleniowej lub handlowej Spółki – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, którym jest umożliwienie zarządzania kontaktami z klientami.
  • W związku z zarejestrowaniem się w Serwisie jako osoba zainteresowana wykonaniem usług przez uczestników szkolenia („modelka na szkolenie”).
  • W celach marketingowych (w tym profilowania w tych celach), na podstawie Państwa zgody.
  • W celach dowodowych, w tym, w celu rozpatrywania Państwa potencjalnych reklamacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w związku z koniecznością zabezpieczenia się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami.
  • W wewnętrznych celach administracyjnych i statystycznych, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych.
 4. Prawo do sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Spółki. Spółka przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla niej ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą Spółce niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Okres przechowywania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu żądania usunięcia konta Użytkownika oraz upływu okresu przedawnienia roszczeń, zaś w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – do czasu wycofania udzielonej zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu stosownie do sytuacji:
  • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo sprostowania (poprawiania) danych,
  • prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • prawo przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 1. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem tradycyjnym bądź pocztą elektroniczną w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez BF Polska Sp. z o.o. zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres admin@eyebar.pl.
 3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu można kierować na adres siedziby BF Polska Sp. z o.o. oraz na adres email admin@eyebar.pl.
 4. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej Strony.
 5. W wypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie Użytkownikom będzie się odbywać poprzez umieszczenie go na stronach www Serwisu.
 6. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 8. W wypadku braku polubownego rozwiązania spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd gospodarczy.
 9. Regulamin obowiązuje od 4 lutego 2018r.