Regulamin Eyebar Academy

§1

 1. Organizatorem szkoleń, kursów i warsztatów (dalej Szkolenia) jest BF Polska Sp.z o.o. (dalej BF Polska) z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14 o numerze NIP 5213704549 i REGON 362356110.
 2. Szkolenia organizowane są pod marką „Eyebar Academy”, dalej jako Eyebar Academy lub EA.
 3. BF Polska jest wyłącznym operatorem marki Eyebar Academy.
 4. EA wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 14/00232/2018.
 5. Szkolenia odbywają się w siedzibie Eyebar Academy pod adresem ul. Puławska 41 lok. 17, 02-508 Warszawa. Organizatorowi przysługuje prawo do wskazania innego miejsca szkolenia.

§2

 1. Regulamin Eyebar Academy (dalej Regulamin) określa zasady zakupu, organizacji i korzystania ze Szkoleń organizowanych w EA.
 2. Zarejestrować się jako uczestnik szkolenia można telefonicznie lub pocztą elektroniczną pod numerem telefonu lub adresem podanym na stronie www academy.eyebar.pl.
 3. Miejsca, terminy i szczegółowy zakres Szkoleń organizowanych przez EA są dostępne na stronie internetowej academy.eyebar.pl.
 4. Aktualny zakres Szkolenia dla danego terminu i tematyki jest dostępny na stronie internetowej EA.

§3

 1. Uczestnik Szkolenia (dalej Uczestnik) jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przed rozpoczęciem Szkolenia i wniesieniem opłaty.
 2. Uczestnik wnosząc opłatę za Szkolenie potwierdza akceptację postanowień Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Uczestnicy Szkolenia, którzy ukończyli lat 16, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w Szkoleniach organizowanych przez EA wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub prawnych opiekunów. Rodzice lub opiekunowie wydając pisemną zgodę akceptują niniejszy Regulamin.

§4

 1. Uczestnik nie może go utrwalać, kopiować, sprzedawać, udostępniać lub rozpowszechniać w żadnej formie i na żadnym nośniku. Dotyczy to również materiałów szkoleniowych przekazanych przez EA Uczestnikowi do prywatnego wykorzystania.
 2. Materiały szkoleniowe są własnością intelektualną EA i podlegają prawnej ochronie. Materiały szkoleniowe nie mogą być bez zgody EA kopiowane i dystrybuowane.
 3. Naruszenie postanowień pkt. 1 niniejszego paragrafu podlega karze w wysokości dziesięciokrotności kosztów poniesionych przez Uczestnika na zakup Szkolenia, nie mniej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§5

 1. BF Polska zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych ze Szkoleniami prowadzonymi przez Eyebar Academy.
 2. Uczestnicy wszystkich Szkoleń organizowanych lub współorganizowanych przez Eyebar Academy akceptując Regulamin oświadczają, że wyrażają zgodę na nieodpłatne utrwalanie ich wizerunku lub głosu, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, filmów ze Szkoleń, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 3. BF Polska zobowiązuje się wykorzystywać zdjęcia, nagrania filmowe oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos Uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania i przeprowadzenia Szkoleń. Materiały te stają się własnością BF Polska i będą udostępniane Uczestnikom po zakończeniu Szkoleń, opatrzone logotypem Eyebar Academy. Zdjęcia, nagrania filmowe mogą być pobierane i wykorzystywane przez Uczestników tylko w opublikowanej przez EA formie. Osoby pobierające udostępnione pliki oświadczają, iż nie dokonają zmian z zakresu obróbki otrzymanych zdjęć, a także ich modyfikowania i kadrowania. Naruszenie tego zakazu grozi karą finansową w wysokości dziesięciokrotności kosztów poniesionych przez Uczestnika na zakup Szkolenia, nie mniej niż 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 4. Uczestnik zobowiązuje się po zakończeniu Szkolenia przekazać indywidualną opinię oceniającą poziom Szkolenia.

§6

 1. Uczestnik Szkolenia otrzymuje pewną wiedzę i materiały edukacyjne obejmujące zakres wybranego z oferty Szkolenia.
 2. BF Polska nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Szkolenia.
 3. Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za sposób, w który korzysta z przekazanej wiedzy, przedstawionych metod, a w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami otrzymanymi podczas Szkolenia.
 4. Uczestnik oświadcza, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Szkoleń lub materiałów z nimi związanych.
 5. BF Polska nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie logotypu Eyebar Academy, treści publikacji, produktów edukacyjnych, materiałów marketingowych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów.
 6. EA i jej upoważnieni pracownicy lub przedstawiciele mogą poprosić Uczestnika o opuszczenie Szkolenia
  w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, to jest w szczególności jeśli Uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, zakłóca przebieg wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas Szkolenia i jeśli w konsekwencji zakłóca to przebieg Szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces Szkolenia całej grupy.
 7. Uczestnik usunięty ze Szkolenia nie otrzymuje zwrotu wpłaconych tytułem opłaty za szkolenie pieniędzy.

§7

 1. Promocje organizowane przez EA, rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone, chyba że regulamin promocji będzie stanowił inaczej.
 2. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w Szkoleniu, wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego Szkolenia, a także przenieść je tytułem udziału w innym Szkoleniu organizowanym przez EA. Decyzja o przeniesieniu wpłaconej kwoty na inne Szkolenie może zostać podjęta i zadeklarowana przez Uczestnika w sposób pisemny (listownie lub pocztą elektroniczną), najpóźniej na 30 dni przed pierwotnie wyznaczonym terminem Szkolenia. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo. Postanowienie to nie tyczy się szkoleń bezpłatnych oraz będących efektem wygranej w konkursie.
 3. Uczestnik zobowiązany jest opłacić w całości szkolenie najpóźniej na 7 dni przed datą startu szkolenia. W przypadku braku wpłaty całości wymaganej kwoty Uczestnik traci gwarancję udziału w szkoleniu, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 4. EA zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia z przyczyn od niej niezależnych, polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej Szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego Szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne Szkolenie organizowane przez firmę lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 5. Osoby dokonujące zakupu usług firmy BF Polska w ramach EA oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie paragonów, faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną. W związku z tym osoby, które chcą uzyskać fakturę VAT są obowiązane do podania przed Szkoleniem takiej informacji jak również przesłanie adresu email do wysyłki faktury lub jej korekty.

§8

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do reklamacji.
 2. Reklamację Uczestnik składa w oparciu o formularz ujęty w załączniku A do niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełniony i podpisany formularz Uczestnik przekazuje na adres siedziby EA (§1 pkt.5) osobiście, drogą pocztową lub skan drogą elektroniczną na adres: academy@eyebar.pl.
 4. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zakończenia szkolenia.
 5. BF Polska zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu.
 6. BF Polska ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.
 7. BF Polska ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

§9

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne odnośne przepisy prawa polskiego.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonywaniem umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo sąd według siedziby BF Polska.
 3. Uczestnika Szkolenia obowiązuje powyższy Regulamin.
 4. Regulamin obowiązuje od 24 listopada 2018r.

Załącznik A